Centrum Obsługi Klienta działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 | +48 22 100 99 55.
Ulubione 0

Dodano produkt!

`

Świetne uzupełnienie

Artykuły kupowane przez innych

Regulamin programu Akcja Rekomendacja

REGULAMIN PROGRAMU „AKCJA REKOMENDACJA” 

§ 1. Ogólne informacje na temat Programu „Akcja Rekomendacja” 

 1. W niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin Programu”) wskazaliśmy zasady działania Programu Akcja Rekomendacja polegającego na polecaniu przez Partnerów Programu Akcja Rekomendacja naszych Produktów i Usług, w tym zasady jakie spełnić łącznie muszą Partner oraz Osoba Polecana, o której mowa w § 3 Regulaminu Programu, aby otrzymywać korzyści z uczestnictwa w nim. 
 2. Organizatorem Programu „Akcja Rekomendacja” jest Dermocity sp. z o.o., ul. Grójecka 194 lok. U12, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865076, NIP 7011002489, REGON: 387436714 (dalej jako: „Organizator”) w prowadzonym w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://dermocity.pl (dalej jako: „Sklep”). 
 3. Program „Akcja Rekomendacja” prowadzony jest zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Programu, w szczególności realizacji Zamówień realizowanych za pomocą Sklepu czy uczestnictwa w Programie Akcja Rekomendacja, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://dermocity.pl/regulamin/ (dalej jako: „Regulamin Sklepu”), w tym Regulamin Programu Akcja Rekomendacja, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://dermocity.pl/polityka-prywatnosci. W zakresie nieuregulowanym w powyższych dokumentach znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 
 4. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie Programu, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa, Zamówienie czy Środki) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego, tj. Regulaminie Programu Akcja Rekomendacja. 
 5. Program „Akcja Rekomendacja” rozpoczyna się od dnia 18.10.2023 i trwa przez czas nieokreślony i jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Regulamin Programu „Akcja Rekomendacja” dostępny jest pod adresem: https://dermocity.pl/akcja-rekomendacja/regulamin. 
 7. Udział w Programie „Akcja Rekomendacja” jest dobrowolny, a przystąpienie do niego możliwe jest w dowolnym momencie jego trwania. 

§ 2. Jak możesz zostać Partneriem Programu „Akcja Rekomendacja” i co możesz zyskać 

 1. Partneriem Programu „Akcja Rekomendacja” może być wyłącznie zarejestrowany i zweryfikowany Partner Programu Akcja Rekomendacja, gdyż tylko takie osoby mogą brać udział w systemie poleceń (jeśli nim jeszcze nie jesteś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Akcja Rekomendacja, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu https://dermocity.pl/regulamin/). Jeśli jesteś influencerem, osobą publiczną, związaną z mediami lub prowadzisz działalność gospodarczą w obszarze działalności gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych lub działalność lekarską, to możesz zostać zweryfikowanym Partneriem Programu Akcja Rekomendacja. W takim przypadku zostajesz aktywnym Partnerem Programu „Akcja Rekomendacja” i możesz polecać nasze Produkty i Usługi, jeśli tylko chcesz. 
 2. W celu polecania Produktów i Usług w Programie „Akcja Rekomendacja” Partner musi spełnić łącznie następujące przesłanki:

  a) wejdź na stronę:
  https://dermocity.pl/akcja-rekomendacja/ i po zalogowaniu skopiuj czekający na Ciebie, indywidualny link lub kod (dalej jako: „Link” oraz „Kod”). Uzyskanie Linku oraz Kodu jest jednorazowe, co oznacza, że możesz polecać Produkty i Usługi Organizatora nieograniczonej ilości osób z wykorzystaniem otrzymanego Linku lub Kodu;

  b) dziel się Linkiem lub Kodem ze swoimi bliskimi, obserwatorami lub Partnerami, będącymi pełnoletnimi osobami fizycznym, będącymi konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego (dalej jako: „
  Osoba Polecana”). Możesz to zrobić w dowolnej formie, np. poprzez wysyłkę Linku lub Kodu w mailu, SMS, na kanałach Social Media do Osoby Polecanej lub  Osób Polecanych;Link lub Kod będzie służył wskazanym przez Ciebie Osobom Polecanym do otrzymania Zniżki na zakupy w Sklepie, pod warunkiem spełnienia przez nich przesłanek z § 3 poniżej.
 3. Rejestrując się w Programie zawierzasz Umowę afiliacyjną z Organizatorem programu, na podstawie której wypłacona zostanie na Twoje konto prowizja od wygenerowanej sprzedaży na platformie http://dermocity.pl. W każdym momencie możesz zrezygnować z udziału w Akcji-Rekomendacji poprzez zgłoszenie do nas prośby o zawieszenie/usunięcie konta na adres mailowy pomoc@dermocity.pl 
 4. Skopiowanie i dzielenie się Linkiem lub Kodem z Osobami Polecanymi przez Partnera oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu „Programu Akcja Rekomendacja”. 
 5. Jeżeli Osoba Polecana przez Partnera dokona Zamówienia z kodem promocyjnym, uprawniającym do rabatu wysokości -5% na Zamówienia w Sklepie (dalej jako: „Zniżka”) i nie rozwiąże umowy lub od niej nie odstąpi, w szczególności na skutek skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia w ten sposób, że finalnie zakupi co najmniej 1 Produkt lub 1 Usługę, zgodnie z  § 3 poniżej, czekają na Was super korzyści, tj.

  Dla Partnera  Dla Osób Polecanych 
  Środki finansowe w wysokości 20% wartości zamówień Osób Polecanych zrealizowanych z użyciem Linku lub Kodu, z pominięciem kosztów dostawy.  -5% rabatu na zakupy ze Zniżką 

  pochodzącą z Linku lub Kodu 


  Partner na bieżąco może monitorować ogólne informacje dotyczące sukcesu realizacji poleceń na swoim koncie Akcja Rekomendacja, w panelu podsumowań poleceń, w którym widoczne będą następujące informacje:

  a) liczba Środków zdobyta ze wszystkich poleceń,
  b) informacja, kiedy i o jakiej wartości zrealizowano Zamówienie z użyciem Kodu lub Linku oraz jakiej wysokości prowizja została naliczona, a także, czy za to Zamówienie środki zostały już wypłacone. 

§ 3. Jak Osoba Polecana może skorzystać z Linku lub Kodu i co może zyskać 

 1. Każda Osoba Polecana może skorzystać w Sklepie ze Zniżki –5% na zakupy, po łącznym spełnieniu następujących warunków:a) wejściu w Link i dokonaniu Zamówienia bez wychodzenia z przeglądarki lub użyciu Kodu po wpisaniu go w odpowiednim polu przy realizacji Zamówienia (zakup co najmniej 1 Produktu lub 1 Usługi)
  b) akceptacji Regulaminu Sklepu zawierającego załącznik Regulamin Programu Akcja Rekomendacja wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. 
 2. Kod można wykorzystać bez względu na wartość Zamówienia, jednak nie obniży on kosztów dostawy. 
 3. Kod łączy się z innymi kodami rabatowymi Organizatora oraz innymi promocjami. Po wpisaniu Kodu możliwe jest dokonanie wpisu innego kodu rabatowego.  
 4. Brak wpisania Kodu podczas składania Zamówienia oznacza, że zaniechano skorzystania z Kodu w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą kliknięcia przycisku Zamawiam i płacę traci się ostateczne prawo do skorzystania z Kodu w odniesieniu do dokonanej transakcji Zamówienia. Osoba Polecana może wykorzystać Kod w kolejnych Zamówieniach. 
 5. Jeżeli Osoba Polecana po skorzystaniu z Kodu dokona rozwiązania umowy lub od niej odstąpi, w szczególności na skutek skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia, w ten sposób, że minimalna liczba zakupionych Produktów lub Usług nie zostanie osiągnięta (1 Produkt lub 1 Usługa), utrzymuje ona możliwość skorzystania z Kodu przy kolejnych zakupach, a Partnerowi prowizja nie będzie naliczona za to Zamówienie. 

§ 4. Jak Partner może skorzystać z systemu afiliacyjnego i zarabiać 

 1. Partner otrzymuje Środki na saldo swojego konta w portalu automatycznie z chwilą wykonania Umowy zakupu z Kodem lub Linkiem przez Osobę Polecaną, z zastrzeżeniem, że:a) Środki pozostaną nieaktywne [nie mogą zostać wypłacone w tym okresie] – przez 21 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia z Kodem lub Linkiem Osoby Polecanej, a zostaną usunięte (zgodnie z ust. 5 powyżej) lub ich ilość ulegnie obniżeniu, jeżeli w tym okresie Umowa ulegnie rozwiązaniu lub Osoba Polecana od niej odstąpi, w szczególności na skutek skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia oraz
  b) po upływie 21 dni od dnia wykonania Umowy z Kodem przez Osobę Polecaną Umowa nie zostanie rozwiązana lub Osoba Polecana od niej nie odstąpi w całości, Środki zostaną aktywowane w takiej wysokości w jakiej Osoba Polecana nie rozwiązała Umowy lub nie odstąpiła od Umowy i Partner będzie mógł je wykorzystać zgodnie z Regulaminem Akcji Rekomendacji.
  c) wysokość naliczanej prowizji wynosi 20% od wartości zrealizowanego z użyciem Kodu lub Linku zamówienia z wyłączeniem kosztu wysyłki.
 2. Jeżeli Osoba Polecana po skorzystaniu z Kodu dokona rozwiązania umowy lub od niej odstąpi, w szczególności na skutek skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia, w ten sposób, że minimalna liczba zakupionych Produktów lub Usług nie zostanie osiągnięta (1 Produkt lub 1 Usługa), Partnerowi prowizja nie będzie naliczona za to Zamówienie. 

§ 5. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe 

 1. Wykorzystanie danych osobowych do identyfikacji w celu rejestracji. Aby zindywidualizować Cię jako stronę Umowy, musimy uzyskać wystarczające informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.Udostępniliśmy więc procedurę rejestracji w Serwisie. Aby zarejestrować się pomyślnie, musisz podać nam swoje dane identyfikacyjne, takie, jak:a) Imię i nazwisko,
  b) Nazwa użytkownika, którą będziesz posługiwał się w naszym Serwisie,
  c) Hasło do konta, którego będziesz używać do logowania,
  d) Twój adres e-mail,
  e) Twój numer telefonu, który będziemy wykorzystywać wyłącznie do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań lub kwestii dotyczących programu lojalnościowego,
  f) Twoje miejsce zamieszkania lub adres działalności, jeśli rejestrujesz się jako firma/gabinet,
  g) Numer Identyfikacji Podatkowej, jeśli rejestrujesz się jako firma/gabinet,
  h) Adres Twojego profilu w mediach społecznościowych, jeśli rejestrujesz się jako influencer,
  i) Numer konta w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wypłaty środków.

  Przechowujemy dane identyfikacyjne do momentu rozwiązania Umowy (usunięcie/zablokowanie konta). Następnie dane identyfikacyjne zostaną usunięte i zniszczone.


 2. Wykorzystanie danych osobowych w ramach realizacji Umowy
  Dla wszystkich środków niezbędnych do jak najpełniejszego i najbardziej jakościowego wykonania Umowy, w tym do promocji w ramach Umowy, promocji i realizacji Programu Akcja – Rekomendacja, poprawy działania Serwisu i informowania w ramach Umowy, przetwarzamy następujące informacje:a) Twoje dane identyfikacyjne (wymienione w punktach §5 pkt 1 (a-i)).

  Prowadzimy promocję platformy Akcja – Rekomendacja, aby nasi obecni i potencjalni klienci otrzymywali pełne informacje o świadczonych przez nas usługach, o nowych produktach i aktywniej korzystali z naszych Serwisów, uzyskując dodatkowe korzyści z Programu.

  Między innymi, aby:

  a) wysyłać powiadomienia na konto osobiste i adres e-mailowy, które obejmują:
  b) informacje o rozliczeniach środków, zmianach salda, finansach i zamówieniach,
  c) informacje dotyczące wprowadzenia zmian w Umowie,
  d) inne informacje serwisowe i informacyjne.

  Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Tobą a Organizatorem Programu Akcja – Rekomendacja (usunięcie/zablokowanie konta). Następnie dane zostaną usunięte i zniszczone.

 3. Wykorzystanie danych osobowych do wypłaty środków.
  Aby zapewnić wypłatę zgromadzonych środków musimy znać metody i szczegóły, których należy użyć, aby przelać środki oraz aby móc sprawdzić status realizacji płatności. W tym celu uzyskujemy od Ciebie dane wymienione w punktach §5 pkt 1 (a-i). Gromadzimy, rejestrujemy, systematyzujemy, wykorzystujemy powyższe informacje w przetwarzaniu dokumentacji płatności i przelewu środków do Ciebie. Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Tobą a Organizatorem Programu Akcja – Rekomendacja (usunięcie/zablokowanie konta). Następnie powyższe dane zostaną usunięte i zniszczone. 
 4.  Wykorzystanie danych osobowych do marketingu bezpośredniego. 
  Korzystamy z marketingu bezpośredniego w celach komercyjnych, aby poinformować Cię o akcjach specjalnych lub usługach w ramach Programu, które mogą Cię zainteresować.Aby przeprowadzić marketing bezpośredni, zbieramy, rejestrujemy, usystematyzujemy, gromadzimy i wykorzystujemy:

  a) Twój adres e-mail

  Przechowujemy powyższe dane osobowe do momentu rozwiązania Umowy między Tobą a Organizatorem Programu Akcja Rekomendacja (usunięcie/zablokowanie konta). Następnie dane zostaną usunięte i zniszczone. 

§ 6. Jak zostać Partnerem – warunki umowy afiliacyjnej  

 1. Aby zostać Partnerem Programu Akcja – Rekomendacja i korzystać z niego, Partner musi przejść procedurę rejestracji na stronie internetowej Akcja – Rekomendacja i zaakceptować warunki niniejszej Umowy. Rejestracja jest wymagana, aby utworzyć konto Partnera i powiązane z nim konto wewnętrzne, które zlicza dostępne środki za zakupy, dokonane za pomocą Linku lub Kodu. 
 2. Tylko dorośli lub osoby niepełnoletnie, działające za pośrednictwem ich przedstawicieli prawnych, są uprawnione do rejestracji i zostania Partnerami. Rejestrując się, Partner wyraża zgodę na zasady niniejszej Umowy i gwarantuje, że jest on osobą dorosłą lub inną osobą, działającą za pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych, w pełnej zgodności z ustawodawstwem państwa, którego jest obywatelem. 
 3. Jedna osoba może zarejestrować tylko jedno konto w Programie; w przeciwnym razie Organizator Programu Akcja – Rekomendacja zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania duplikatów kont. 
 4. Organizator Akcja – Rekomendacja zaleca, aby nie ujawniać, ani nie przekazywać innym osobom loginu i hasła do konta, ani nie zapisywać ich na innych komputerach, telefonach lub tabletach. W żadym razie Organizator Programu Akcja – Rekomendacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone Partnerowi w związku z tymi okolicznościami. 
 5. Jeżeli Partner Programu Akcja – Rekomendacja naruszy warunki niniejszej Umowy, prawa osób trzecich lub zagrozi funkcjonowaniu Programu, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Partnera, a następnie jego usunięcia i rozwiązania Umowy z Partnerem w ramach procedury pozasądowej, poprzez powiadomienie na adres e-mailowy, wskazany przez Partnera podczas rejestracji w Serwisie lub przy późniejszym korzystaniu z niej. 
 6. Organizator Programu Akcja – Rekomendacja ma prawo dokonywać zmian funkcjonalnych w działaniu Programu, zmieniać zasady przyznawania środków, a także uzupełniać i modyfikować niniejszą Umowę. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Partner potwierdza i zgadza się, że dalsze korzystanie z Serwisu Akcja – Rekomendacja oznacza zaakceptowanie takich zmian. 
 7. Jeśli osoba chcąca zostać Partnerem Akcji jest jednocześnie pracownikiem lub współpracownikiem gabinetu biorącego udział w Akcji Rekomendacji, w celu pozytywnej weryfikacji powinna wysłać skan pisemnej zgody na udział w programie, udzielonej przez właściciela Gabinetu, z którym współpracuje na adres mailowy pomoc@dermocity.pl. 
 8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Partner zmieni swój adres e-mailowy lub inne dane, określone podczas rejestracji, Partner zobowiązuje się zmienić je również na swoim koncie w Programie Akcja – Rekomendacja. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z korzystaniem z Programu, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 • 7. Wypłata zgromadzonych środków
 1. Jeśli Osoba Polecana dokona zakupu zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w tym regulaminie, prowizja zostanie przekazana od Organizatora Akcji na konto Partnera na platformie Akcja-Rekomendacja, w ustalonej wysokości. Gdy wartość salda osiągnie minimalny dozwolony poziom wypłaty, tj. 1.000 zł brutto, Partner jest uprawniony do wypłaty tej kwoty na wskazane konto bankowe. 
 2. Organizator Programu Akcja-Rekomendacja jednostronnie ustala wartość prowizji dla każdego Partnera i zastrzega sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie przed momentem przyznania prowizji pod warunkiem, że poinformuje o tym fakcie Partnera na podany przy rejestracji jego adres e-mail. 
 3. Prowizja jest naliczana za zakup dokonany tylko wtedy, gdy zakup został faktycznie zakończony, dokonano płatności oraz nie odstąpiono od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.  
 4. Działania takie, jak dokonywanie nienormatywnej ilości zamówień w bardzo krótkim odstępie czasu, wskazujące na możliwość użycia botów, mogą być postrzegane jako oszukańcze, co może wiązać się wstrzymaniem naliczania prowizji do momentu wyjaśnienia sytuacji lub nawet z zablokowaniem konta Partnera. Zwracamy uwagę na fakt, że istnieją różne sytuacje, w których Organizator nie jest w stanie poprawnie zidentyfikować złożonego zamówienia i wypłacić prowizji. Przyczyną może być złośliwe oprogramowanie komputerowe lub dodatkowe rozszerzenia, zainstalowane w przeglądarce. W takich przypadkach Organizator Programu Akcja – Rekomendacja nie będzie odpowiedzialny za brak uznania prowizji. 
 5. Organizator Programu zapewnia i gwarantuje płatności wyłącznie w walucie złoty polski.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność otrzymania wypłaty środków w walutach innych niż podane w Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje żadnych dodatkowych wydatków, w tym: kursy wymiany, które mogą być naliczane przy wypłacaniu środków na konto otwarte w walucie innej, niż podana w Regulaminie. 
 6. Wypłata środków zapisanych na koncie Partnera w Programie odbywa się drogą przelewu na wskazane w panelu konto bankowe.  
 7. Po każdym pełnym miesiącu kalendarzowym oraz/lub po osiągnięciu minimalnej wysokości salda, uprawiającej do wypłaty, Partner otrzymuje powiadomienie drogą mailową o wartości zgromadzonych środków oraz informacji, czy osiągnął próg umożliwiający wypłatę.  
 8. Jeśli jesteś zarejestrowany jako Partner posiadający osobowość prawną, tj. prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę, w mailu potwierdzającym osiągnięcie progu wypłaty otrzymasz informację o aktywnej możliwości wgrania faktury w panelu Partnera. Po wgraniu poprawnie wystawionej faktury na poniższe dane, na jej podstawie dokonamy wypłaty na Twoje konto. 
 9. Jeśli jesteś zarejestrowany jako Partner będący osobą fizyczną, nieposiadający osobowości prawnej, tj. nie prowadzisz działalności gospodarczej lub spółki, w mailu potwierdzającym osiągnięcie progu wypłaty otrzymasz informację o aktywnej możliwości wypłaty środków poprzez przycisk zlecenia wypłaty w panelu Partnera, w zakładce Wypłaty. 
 10.  Niewypłacone środki przechodzą na saldo w kolejnym miesiącu kalendarzowym, jednak nie dłużej, niż 1 rok kalendarzowy od daty transakcji, dla której została naliczona prowizja.  
 11.  Po 365 dniach od zarejestrowania należnej prowizji na saldzie, jeśli środki nie zostały wypłacone lub nie osiągnięto minimalnego progu wypłaty, środki za te transakcje tracą ważność i są odejmowane od całości salda. Na 30 dni przed utratą ważności środków Partner otrzyma przypomnienie drogą mailową. 
 12. Wypłaty dokonywane są do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty minimalny próg wypłaty środków. 
 13.  Aby móc wypłacić środki, należy spełnić następujące warunki: wypłacana kwota nie może być mniejsza niż minimalna kwota do wypłaty, określona w § 7. pkt 1. Regulaminu, należy podać tylko prawdziwe, wiarygodne, dokładne i zarejestrowane dane, umożliwiające wypłatę środków na rachunek bankowy prowadzony w walucie złoty polski, na konto zarejestrowane w banku prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 14.  Obowiązek Organizotora Programu Akcja – Rekomendacja do wypłaty środków, w momencie ich wypłaty na rachunek bankowy podany w panelu Partnera uważa się za spełniony. 
 15.  Organizator programu Akcja – Rekomendacja nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób Partner dysponuje zgromadzonymi oraz wypłaconymi środkami. 
 16.  Organizator Programu Akcja – Rekomendacja może korzystać z usług i rozwiązań programowych, dostarczanych przez strony trzecie, w celu dokonywania wypłat. 
 17.  Organizator Programu Akcja – Rekomendacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków wypłaty w dowolnym czasie, powiadamiając swoich Partnerów o tym fakcie drogą  mailową na adres mailowy podany przy rejestracji. 
 • 8. Naruszenie Umowy z Partnerem
 1. Organizator Programu Akcja – Rekomendacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego odrzucenia, według własnego uznania, wypłaty środków oraz do zawieszenia lub całkowitego zakończenia dostępu dowolnego Partnera do usług platformy, jeżeli Partner naruszy warunki niniejszej Umowy. 
 2. Naruszenie warunków Umowy powoduje, między innymi:
  – przypadki, w których suma wypłaty środków na konto Partnera jest większa, niż faktyczna suma płatności za zamówienie,
  – nienormatywnie częste zamówienia na duże kwoty, wzbudzające podejrzenie, że Partner korzysta z technologii wykorzystującej np. boty,
  – realizacja zamówienia warunkującego naliczenie prowizji przez pracownika Partnera.
  – rejestracja kilku kont w Programie,
  – fałszowanie potwierdzeń, dokumentów etc.,
  – inne zgłoszenia i skargi wskazujące na próbę oszustwa.
 3. Każda próba oszustwa ze strony Partnera pociąga za sobą zablokowanie lub usunięcie jego konta. Wszystkie zgromadzone środki w momencie usunięcia konta, jeśli takie istnieją, będą przekazane Organizatorowi Programu Akcja – Rekomendacja. 
 4. Jeśli Partner podejrzewa oszustwo, może zgłosić taki fakt do Organizatora Programu Akcja- Rekomendacja na adres mailowy podany w sekcji Kontakt. Skarga Partnera zostanie rozpatrzona przez Organizatora, a odpowiednie działania zostaną podjęte. 

 

 • 9. Ważność i okres obowiązywania Umowy
 1. Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą po zakończeniu rejestracji Partnera (po pomyślnej weryfikacji przez Organizatora) i jest ważna do momentu usunięcia konta Partnera. 
 2. Niniejsza Umowa i relacje Organizatora Programu Akcja – Rekomendacja z Partnerami Programu, w związku z niniejszą Umową podlegają prawu polskiemu w zakresie dozwolonym przepisami, mającego zastosowanie do stron niniejszej Umowy. 
 3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności językowych przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, wersja polska Umowy będzie przeważać dla celów jej wykonania, interpretacji i rozstrzygania sporów. 

§ 10. Reklamacje 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Programu „Akcja Rekomendacja” można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Dermocity sp. z o.o., ul. Grójecka 194 lok. U12, 02-390 Warszawa, lub na adres e-mail: pomoc@dermocity.pl. 
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. 

§ 11. Czas trwania Programu „Akcja Rekomendacja” 

 1. Możemy zakończyć Program „Akcja Rekomendacja” w dowolnym momencie, w tym m.in. kiedy zmienią się przepisy prawa mające zastosowanie do Programu „Akcja Rekomendacja”. 
 2. Informację o zakończeniu Programu „Akcja Rekomendacja” podamy nie później niż na 30 dni przed jego zakończeniem za pośrednictwem https://dermocity.pl oraz komunikatu email do Osób Polecanych oraz Partnerów. 
 3. Z dniem zakończenia Programu „Akcja Rekomendacja” Linki i Kody przestaną działać, a zgromadzone środki ważne będą do czasu upływu terminu ich ważności, zatem Partnerzy zachowają otrzymane wcześniej prawo otrzymania korzyści opisanych w Regulaminie Programu, a zebrane środki, nawet, jeśli nie osiągnięty został minimalny próg wypłaty, zostaną wypłacone. 
 • 12. Kontakt

Można skontaktować się z nami telefonicznie przez infolinię lub wysłać do nas swoje pytania na adres mailowy podane sekcji Pomoc: 

 1. e-mail: pomoc@dermocity.pl 
 1. infolinia: 22 100 99 55