Centrum Obsługi Klienta działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 | +48 22 100 99 55.
Ulubione 0

Dodano produkt!

`

Świetne uzupełnienie

Artykuły kupowane przez innych

Regulamin Voucherów

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH 

I. Informacje wstępne. 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów Podarunkowych. 

II. Definicje.  

 1. Voucher Podarunkowy – voucher wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym www.dermocity.pl
 1. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera Podarunkowego w sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym. Posiadacz – osoba realizująca Voucher Podarunkowy. 
 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin. 
 1. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Vouchery podarunkowe, działająca w domenie www.dermocity.pl
 1. Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Vouchery podarunkowe. Sklep mieści się przy ul. Grójeckiej 194/U12 w Warszawie 02-390. 
 1. Towar – produkt lub usługa przedstawiona/y do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera Podarunkowego. 
 1. Wydawca – oznacza właściciela sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym URL:  https://www.dermocity.pl/, którym jest spółka Dermocity Sp. z o. o., ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000865076, posługująca się numerem NIP: 701-100-24-89, posiadająca numer REGON: 38743671400000, działający pod firmą DERMOCITY. 

III. Warunki ogólne. 

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym Vouchery Podarunkowe o wartości 0 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł, 750 zł, 1000 zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Voucher Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera Podarunkowego. 
 1. Wartość Voucherów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej. 
 1. Vouchery dostępne są w formie fizycznej lub elektronicznej – do wyboru. 
 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera Podarunkowego. 
 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza. 
 1. Voucher Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym. 
 1. Voucher Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 
 1. Okres ważności Vouchera Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera Podarunkowego. Niewykorzystanie Vouchera Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 
 1. Wydanie Vouchera Podarunkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towaru. 
 1. Zasady i tryb nabywania Voucherów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.dermocity.pl
 1.  Wszelkie pytania dotyczące Vouchera należy kierować do Centrum Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod numer telefonu: (22) 100 99 55. 

IV. Opłaty za dostawę.  

 1. W przypadku zakupu Vouchera za pomocą Sklepu internetowego nabywca jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Vouchera – w przypadku zakupu vouchera w formie fizycznej. W przypadku zakupu vouchera w formie elektronicznej, zostanie on wysłany do Klienta na adres mailowy podany przy zakupie w ciągu 24h. 
 1. Wysokość kosztów dostawy zależna jest od wybranej opcji dostawy.  
 1. O wysokości kosztów dostawy Nabywca będzie informowany w procesie zakupowym przed finalizacją zamówienia. 

V. Realizacja Vouchera Podarunkowego 

 1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach: 
 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie Stacjonarnym lub w Sklepie internetowym; 
 1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucherze Podarunkowym na towary dostępne w ofercie w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym www.dermocity.pl
 1. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty; 
 1. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę. Dopłata będzie się odbywać za pomocą metod płatności udostępnianych przez Sklep internetowy dermocity.pl lub Sklep stacjonarny; 
 1. Przy dokonywaniu zakupu towarów Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden Voucher; 
 1. Voucher Podarunkowy posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności; 
 1. Kody z Voucherów Podarunkowych nie łączą się z innymi kodami zniżkowymi, dostępnymi okresowo na www.dermocity.pl. 
 1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane; 
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera Podarunkowego zastępczego. 

VI. Rozliczenia i reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.dermocity.pl
 1. Do zamówionego towaru Sprzedający dołącza dowód zakupu lub na życzenie fakturę.  
 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Vouchera. Sprawdzenie wartości może być dokonane przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu email: sklep@dermocity.pl lub pod numerem telefonu: (22) 100 99 55. 
 1. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem adresu email: sklep@dermocity.pl lub pisemnie na adres Wydawcy.  
 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji. 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy  

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania Vouchera Nabywca, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Vouchera bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Wydawcę na adres spółki lub za pośrednictwem adresu email: sklep@dermocity.pl.  
 1. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w przypadku, w którym usługa objęta Voucherem została już zrealizowana. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawca zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Nabywcę płatności. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Vouchera lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 1. Wszelkie zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu. 

VIII. Postanowienia końcowe 

 1. Nabywca/Użytkownik przed dokonaniem zakupu Vouchera ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. 
 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera Podarunkowego. 
 1. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Voucher jest elektroniczną formą bonu towarowego. 
 1. Zakup Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza. 
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym na stronie www.dermocity.pl
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. 
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie Stacjonarnym oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu. 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023.