Centrum Obsługi Klienta działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 | +48 22 100 99 55.
Ulubione 0

Dodano produkt!

`

Świetne uzupełnienie

Artykuły kupowane przez innych

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym URL:  https://www.dermocity.pl/ jest spółka Dermocity Sp. z o. o., ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000865076, posługująca się numerem NIP: 701-100-24-89 (dalej jako Sprzedawca lub Usługodawca), posiadająca numer REGON: 38743671400000, działający pod firmą DERMOCITY.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem URL: https://www.dermocity.pl/, (dalej jako sklep internetowy) odbywa się według regulaminu (dalej jako Regulamin) zamieszczonego poniżej oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako Ustawa o prawach konsumenta). Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ww. ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

5. Regulamin skierowany jest do Konsumentów (dalej jako Kupujący/Konsument), jak również do przedsiębiorców (dalej również jako Kupujący).

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że z warunków stosowanych przez Sprzedawcę wynika inaczej;

b) HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

c) KLIENT lub USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

d) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

e) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;

g) LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta;

h) NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

i) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.

j) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa  i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresami internetowym wskazanymi w niniejszym paragrafie

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.

WYMAGANIA TECHNICZNE  - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o ekranie nie mniejszym niż 4.0 cala (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna wersja przeglądarki internetowej: [Google Chrome, Google Chrome Mobile, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera Browser]; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: [1024×768].

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 2 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
1. Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest Dermocity sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa (dalej jako Usługodawca).

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej jako usługa elektroniczna).

3. Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

4. W sklepie internetowym dostępne są usługi elektroniczne:

a) konto;

b) umożliwienie Klientom składania Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach  określonych niniejszym Regulaminem;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresować treści reklamowych;

d) umożliwienie Klientom korzystanie z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach sklepu internetowego;

f) newsletter.

5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji dla Klienta indywidualnego lub po wypełnieniu formularza rejestracji dla Klienta biznesowego i potwierdzeniu poprawności wpisanych danych, co będzie komunikowane poprzez pocztę elektroniczną z adresu dermocity@dermocity.pl. W formularzu niezbędne jest uzupełnienie przez Usługobiorcę wszystkich pól oznaczonych gwiazdką. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony a Usługodawca ma prawo, w dowolnym czasie do usunięcia konta, poprzez wybranie przycisku „Usuń moje konto” w sekcji Moje Konto po uprzednim zalogowaniu się lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dermocity.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa. Usługodawca ma prawo, w dowolnym momencie i do usunięcia konta Usługobiorcy w przypadku naruszeń niniejszego Regulaminu.

6. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,
w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego (za działanie zakłócające funkcjonowanie Sprzedawcy, Sklepu Internetowego może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia;

e) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

f) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności.

7. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia poprzez dodania przez Kupującego pierwszego produktu do koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch następujących kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu w pole „Przejdź do płatności” – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest uzupełnienie przez Kupującego wszystkich pól oznaczonych gwiazdką. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą jego anulowania.

8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „E-mail” w sekcji: „Zapisz się do Newslettera i odbierz 5% rabatu na pierwsze zakupy.” adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „Zapisz mnie do Newslettera” w trakcie zakładania Konta. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera (wypisania się z Newslettera) poprzez wybranie przycisku „Zrezygnuj” lub „Odsubsrkybuj” lub „Unsubscribe” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dermocity.pl  lub shop@dermocity.eu czy też pisemnie na adres: ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa. W przypadku wysłania rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie Usługodawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia zrealizuje żądanie o czym nie ma obowiązku poinformowania Usługobiorcy.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Kupującego ze sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego Usługobiorca może składać: za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej wysłanej na adres reklamacje@dermocity.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa, Polska.

11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Do zamówionego towaru Sprzedający dołącza dowód zakupu lub na życzenie fakturę.

§ 3 Zawarcie umowy, produkt i jego cena
1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty sklepu internetowego jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Oferta przedstawiona przez Sprzedającego na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej, w szczególności dotyczące produktów oraz ich cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie dostępne ceny produktów są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych lub euro (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego. O łącznej cenie brutto wraz z kosztami przesyłki Kupujący jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji i promocyjnych na stronach sklepu, bądź prowadzania w nich zmian.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek nieumiejętnego stosowania zakupionych produktów lub niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się Kupującego do instrukcji obsługi załączonej do wybranych produktów oraz do instrukcji stosowania i przeciwwskazań zawartych na stronie w opisie karty produktu.

5. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie 22 100 99 55 oraz poprzez adres email: sklep@dermocity.pl.

6. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego i email są przyjmowane całą dobę, przez cały rok.

7. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia umieszczonego na stronie https://www.dermocity.pl

8. Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji:

a) w przypadku zamówienia złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 5 - w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mailowy wskazany przez Kupującego,

b) w przypadku zamówienia złożonego w sposób, o którym mowa w pkt 6 – po zatwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego w internetowym systemie składania zamówień umieszczonym na stronie Sprzedającego.

9. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa w pkt 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

10. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży: [przelew online, BLIK, Karta Płatnicza, Przelew].

11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

12. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przez bramkę płatności zawartą wewnątrz strony stanowiącą element procesu zamówienia, w przeciwnym razie Zamówienia zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży uznana za niezawartą.

§ 4 Dostawa/Realizacja przesyłek
1. Zamówiony produkt jest wysyłany za pośrednictwem poczty kurierskiej (dalej łącznie jako Spedytor) w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu lub jest do odebrania w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa, Polska w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.

2. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów w Europie i na Świecie, zgodnie z aktualną ofertą Spedytorów.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy i usługi świadczone przez Spedytorów.

4. W przypadku braku towaru lub braku towaru spełniającego założenia Umowy Sprzedaży (uszkodzenie towaru, podejrzenie niepoprawnego składowania, itp.) Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o takim zdarzeniu drogą telefoniczną, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na dane wskazane przez Kupującego w przeciągu 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zwrot środków nastąpi taką samą metodą, w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia niemożliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty przesyłki w całości obciążają Kupującego i są doliczane przez Sprzedającego do wartości zamówionych produktów, na co niniejszym Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża nieodwołalnie zgodę.

6. Realizacja przesyłek odbywa się w następujący sposób:

a) w przypadku wpłaty na konto, przesyłki są wysyłane w ciągu 6 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego Spedytora.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamieszczonym w internetowym systemie składania zamówień lub w zamówieniu złożonym w sposób wskazany w pkt 5 będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu jest obowiązkowe w celu realizacji zamówienia i dostawy.

9. Wysyłka towarów za granicę jest realizowana tylko po wpłacie na konto bankowe.

10. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru na magazynie (o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną).

11. Do zamówionego towaru Sprzedający dołącza dowód zakupu.

12. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności Spedytora. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenie uszkodzenia opakowania, Kupujący powinien sporządzić w obecności Spedytora protokół szkody.

§ 5 Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.

2. W przypadku, kiedy sprzedany produkt ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z umową lub wadę prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie Kodeksu Cywilnego. Przyczyną złożenia reklamacji mogą być wady, o których Kupujący nie wiedział w momencie zawarcia umowy.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego: pisemnie na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dermocity.pl lub w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. W każdym przypadku Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy do jego siedziby wadliwy produkt.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mając zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.

4. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w ww. ustawach.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez informowania o tym Kupujących. Regulamin zamieszczony na stronie uznaje się za aktualnie obowiązujący.

§ 6 Prawo własności intelektualnej
1. Zawartość strony w domenie dermocity.pl oraz nazwa „DERMOCITY”, podlegają ochronie prawnej.

2. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tych domenach stanowią własność Sprzedawcy.

3. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jak i całości tego serwisu www jest zabronione.

4. Wszystkie znaki firmowe i zdjęcia znajdujące się na stronie https://www.dermocity.pl są własnością Sprzedawcy, który posiada do nich pełne majątkowe prawa autorskie.

5. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich art. 79 pkt.1 wszelkie rozpowszechnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie w całości lub wykorzystywanie ich fragmentów bez pisemnej zgody ich właściciela jest złamaniem tego prawa i jest objęte sankcją. Stanowi również podstawę do wszczęcia postępowania odszkodowawczego przez Usługodawcę.

6. Wszelkie wykorzystanie znaków firmowych i zdjęć pochodzących z https://www.dermocity.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
w tym sprzedaży prezentowanych produktów na aukcjach internetowych i w innych kanałach sprzedaży, spowoduje rozpoczęcie dochodzenia praw autorskich z powodu kradzieży należących do niego fotografii lub znaków firmowych.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Produkt na adres podany w § 1 pkt. 1.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt – od objęcia Produkt w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną osobę trzecią inną niż Spedytor. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (kliknij, aby pobrać), którego wzór jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Produkt jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych (dalej zwane Dane) przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest spółka Dermocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa, Polska NIP: 701-100-24-89 KRS 0000865076, (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie pod adresem siedziby lub poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@dermocity.pl.

2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w celu niezbędnym do:

a) zawarcia umowy sprzedaży produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

b) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) przesyłania informacji handlowych lub w celu marketingu bezpośredniego art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. Na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie przetwarzane są następujące dane Konsumentów/Kupujących: imię i nazwisko, adres dostawy, adres rejestrowy, numer kierunkowy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

4. Dane osobowe Konsumentów/Kupujących przetwarzane będą przez okres aż do przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży.

5. Dane Konsumentów/Kupujących mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punku poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Konsumentów/Kupujących, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

8. Pozyskane od Konsumentów/Kupujących dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy, uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków  i czynności Sprzedawcy, tj.:

a) podmiotom dostarczającym zakupione produkty;

b) podmiotom odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg procesu zakupowego.

9. Konsumentów/Kupujących przysługuje prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

10. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są w Polityce Prywatności na stronie internetowej: https://www.dermocity.pl.

11. Podanie danych osobowych, w celach dokonania transakcji kupna/sprzedaży lub rozpatrywania reklamacji, a także w celu przesłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia transakcji lub rozpatrzenia reklamacji, a także w celu otrzymania informacji handlowych lub marketingowych.

12. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: rodo@dermocity.pl lub na adres ul. Grójecka 194/U12, 02-390 Warszawa, Polska tel. 22 100 99 55

§ 9 Postanowienie Końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2021.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Formularz odstąpienia od umowy
Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zwrotu.